Danh mục thủ tục hành chính cấp xã

Thứ tư - 09/10/2019 16:47
Ban hành kèm theo Quyết định số 273/QĐ-UBND ngày 16/4/2019 của UBND xã
Danh mục thủ tục hành chính được tiếp nhận và trả kết quả tại bộ phận "một cửa" của UBND xã Quỳnh Lập
Danh mục thủ tục hành chính được tiếp nhận và trả kết quả tại bộ phận "một cửa" của UBND xã Quỳnh Lập
PHỤ LỤC
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ TẠI BỘ PHẬN MỘT CỬA CỦA UBND XÃ QUỲNH LẬP
(Ban hành kèm theo Quyết định số 273/QĐ-UBND ngày 16/4/2019 của UBND xã)
 
TT TÊN TTHC Thực hiện theo cơ chế một cửa Thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông
Thời gian giải quyết  
 
Ghi chú
I LĨNH VỰC TƯ PHÁP (34 thủ tục)        
1 Thủ tục đăng ký khai sinh x x 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ  
2 Thủ tục đăng ký kết hôn x x 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ  
3 Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con x x 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ  
4 Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con x x 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ  
5 Thủ tục đăng ký khai tử x x 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ  
6 Thủ tục đăng ký khai sinh lưu động x x 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ  
7 Thủ tục đăng ký kết hôn lưu động x x 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ  
8 Thủ tục đăng ký khai tử lưu động x x 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ  
9 Thủ tục đăng ký giám hộ x x 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ  
10 Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ x x 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ  
11 Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch x x 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ  
12 Thủ tục cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân x x 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ  
13 Thủ tục đăng ký lại việc sinh x x 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ  
14 Thủ tục đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy từ cá nhân x x 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ  
15 Thủ tục đăng ký lại việc kết hôn x x 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ  
16 Thủ tục đăng ký lại khai tử x x 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ  
17 Cấp bản sao từ sổ gốc (Cấp trích lục hộ tịch) x x 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ  
18 Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi x x 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ  
19 Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc        
20 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy từ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận x x 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ  
21 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy từ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận x x 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ  
22 Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, hông thể điểm chỉ được) x x 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ  
23 Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng giao dịch x x 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ  
24 Thủ tục sữa lỗi sai sót trong hợp đồng giao dịch x x 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ  
25 Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng giao dịch đã được chứng thực x x 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ  
26 Chứng thực HĐ giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, QSDĐ, nhà ở x x 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ  
27 Thủ tục chứng thực di chúc x x 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ  
28 Chứng thực VB từ chối nhận di sản x x 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ  
29 Thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan có trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại x x 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ  
30 Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước x x 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ  
31 Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước x x 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ  
32 Thủ tục công nhận tuyên truyền viên pháp luật x x 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ  
33 Thủ tục cho tôi tuyên truyền viên pháp luật x x 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ  
34 Thủ tục bầu hòa giải viên x x 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ  
II LĨNH VỰC KHIẾU NẠI TỐ CÁO (02 Thủ tục)        
35 Giải quyết khiếu nại lần đầu (quy trình giải quyết khiếu nại) x   30 làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ  
36 Giải quyết tố cáo(quy trình giải quyết tố cáo) x   60 làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ  
III LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI (11 thủ tục)        
37 Xác nhận đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân (Trường hợp có giấy tờ). x   7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ  
38 Xác nhận đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân (Trường hợp không có giấy tờ). x   7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ  
39 Xác định ranh giới, mốc giới đối với thửa đất của hộ gia đình, cá nhân x   4 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ  
40 Đơn xin xác nhận đất, nhà ở để làm đăng ký hộ khẩu, lắp điện. x   14 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ  
41 Xác nhận đơn đăng ký biến động quyền sử dụng đất. x   14 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ  
42 Xác nhận đơn xin chuyển mục đích quyền sử dụng đất. x   7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ  
43 Xác nhận đơn xin Công nhận lại hạn mức đất ở x   4 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ  
44 Hướng dẫn cấp phép xây dựng cho hộ gia đình và cá nhân x   Trong ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ  
45 Hòa giải tranh chấp đất đai cấp xã x   7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ  
46 Xác nhận đơn xin cấp đổi, cấp lại GCN QSD đất x   4 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ  
47 Xác nhận đơn xin chuyển nhượng, tặng cho QSD đất x   7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ  
IV LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG (03 thủ tục)        
48 Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường x   2 tuần làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ  
49 Tham vấn ý kiến báo cáo đánh giá tác động môi trường x   2 tuần làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ  
50 Xác nhận hợp đồng        
V LĨNH VỰC LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI (67 thủ tục)        
51 Xác nhận đơn xin thăm viếng mộ liệt sĩ x   05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ  
52 Xác nhận đơn xin di chuyển hài cốt liệt sỹ (trường hợp mộ liệt sỹ đã được quy tập vào nghĩa trang liệt sỹ) x   05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ  
53 Xác nhận đơn đề nghị hỗ trợ kinh phí xây cất phần mộ liệt sỹ tại khu mộ gia tộc để quản lý lâu dài x   03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ  
54 Xác nhận và đề nghị giải quyết chế độ Tuất từ trần (chế độ hưởng mai táng phí,trợ cấp một lần và trợ cấp hàng tháng) đối với người có công với cách mạng x   07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ  
55 Xác nhận và đề nghị giải quyết chế độ hưởng mai táng phí và trợ cấp một lần đối với người có công với cách mạng x   07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ  
56 Xác nhận và đề nghị giải quyết chế độ hưởng bảo hiểm y tế cho người có công với cách mạng x   05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ  
57 Chứng nhận thân nhân trong gia đình liệt sỹ x   03
ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
 
58 Xác nhận và đề nghị giải quyết chế độ với người có công nuôi liệt sỹ x   07
ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
 
59 Xác nhận và đề nghị cấp lại bằng Tổ quốc ghi công x   05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ  
60 Xác nhận đơn đề nghị hỗ trợ, làm mới, sửa chữa nhà ở cho đối tượng chính sách gặp khó khăn về nhà ở x   05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ  
61 Xác nhận và đề nghị giải quyết chế độ đối với người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày x   15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ  
62 Xác nhận và đề nghị hưởng chế độ BHYT đối với đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước x   05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ  
63 Xác nhận hồ sơ hưởng chế độ mai táng phí đối với đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước x   07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ  
64 Xác nhận bản khai và đề nghị giải quyết chế độ đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học x   15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ  
65 Đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế cho cựu chiến binh x   07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ  
66 Xác nhận và đề nghị hưởng chế độ mai táng phí cho cựu chiến binh x   07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ  
67 Xác nhận tờ khai nhận trợ cấp phương tiện trợ giúp và dụng cụ chỉnh hình đối với người có công với cách mạng x   03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ  
68 Xác nhận cấp lại Giấy chứng nhận thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ x   03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ  
69 Xác nhận cấp đổi Giấy chứng nhận thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ x   03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ  
70 Xác nhận và đề nghị cấp lại sổ lĩnh tiền trợ cấp ưu đãi hàng tháng x   01 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ  
71 Xác nhận và đề nghị cấp giấy chứng nhận bệnh tật để giải quyết chế độ hưởng trợ cấp bệnh binh x   01 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ  
72 Xác nhận đơn đề nghị di chuyển hồ sơ của người có công với cách mạng x   03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ  
73 Xác nhận tờ khai cấp sổ ưu đãi trong giáo dục đào tạo x   03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ  
74 Xác nhận đơn đề nghị cấp lại, cấp đổi sổ ưu đãi trong giáo dục đào tạo x   03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ  
75 Xác nhận đối tượng thuộc diện hộ nghèo x   01 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ  
76 Xác nhận đơn đề nghị miễn giảm học phí đối với học sinh, sinh viên thuộc diện hộ nghèo x   01 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ  
77 Xác nhận và đề nghị tiếp nhận người tàn tật vào cơ sở bảo trợ xã hội x   03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ  
78 Xác nhận và đề nghị tiếp nhận người tâm thần vào cơ sở bảo trợ xã hội x   03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ  
79 Xác nhận và đề nghị tiếp nhận trẻ em mồ côi, mất nguồn nuôi dưỡng  vào cơ sở bảo trợ xã hội x   03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ  
80 Xác nhận và đề nghị trợ cấp thường xuyên cho người đơn thân thuộc diện hộ nghèo; đang nuôi con dưới 16 tuổi; trường hợp con đang học văn hóa, học nghề được áp dụng đến dưới 18 tuổi X   05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ  
81 Xác nhận và đề nghị trợ cấp thường xuyên cho hộ gia đình có từ 02 người trở lên tàn tật nặng, không có khả năng tự phục vụ x   15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ  
82 Xác nhận và đề nghị trợ cấp thường xuyên cho người bị khuyết tật nặng và đặc biệt nặng x   15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ  
83 Xác nhận và đề nghị trợ cấp thường xuyên đối với người nhiễm HIV/AIDS thuộc diện hộ nghèo x   15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ  
84 Xác nhận và đề nghị trợ cấp thường xuyên cho người từ 80 tuổi trở lên không có lương hưu hoặc trợ cấp BHXH x   15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ  
85 Xác nhận và đề nghị trợ cấp thường xuyên cho người cao tuổi cô đơn thuộc hộ gia đình nghèo x   15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ  
86 Xác nhận và đề nghị trợ cấp thường xuyên cho gia đình hoặc cá nhân nhận nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi, mất nguồn nuôi dưỡng x   15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ  
87 Xác nhận và đề nghị trợ cấp thường xuyên cho đối tượng là trẻ mồ côi, mất nguồn nuôi dưỡng x   15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ  
88 Xác nhận và đề nghị trợ cấp đột xuất (một lần) cho hộ gia đình, người gặp khó khăn do hậu quả thiên tai, hỏa hoạn, lý do bất khả kháng x   03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ  
89 Xác nhận và đề nghị hỗ trợ mai táng phí cho đối tượng đang hưởng trợ cấp xã hội x   03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ  
90 Xác nhận và đề nghị tiếp nhận trẻ em bị bỏ rơi tại địa phương vào nhà xã hội x   03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ  
91 Cấp thẻ khám chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi không phải trả tiền tại các cơ sơ y tế cộng lập   x 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ  
92  Xác nhận và đề nghị xét duyệt bổ sung hộ nghèo, cận nghèo x   15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ  
93 Xác nhận và đề nghị xét duyệt thoát nghèo, thoát cận nghèo x   15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ  
94 Xác nhận giấy ủy quyền Kê khai đề nghị xét tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt nam anh hùng” x   15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ  
95 Xác nhận bản khai tình hình thân nhân liệt sĩ x   03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ  
96 Xác nhận và đề nghị hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ x   05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ  
97  Xác nhận đơn đề nghị Hưởng thêm trợ cấp thương binh hoặc bệnh binh x   05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ  
98 Xác nhận bản khai cá nhân Đề nghị giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học x   03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ  
99 Xác nhận bản khai cá nhân Dùng cho người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế x   05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ  
100 Xác nhận bản khai cá nhân Dành cho người có công giúp đỡ cách mạng x   05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ  
101 Xác nhận bản khai Hưởng chế độ ưu đãi khi người có công từ trần x   03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ  
102 Xác nhận  đơn đề nghị đính chính thông tin trong hồ sơ người có công x   03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ  
103 Xác nhận đơn đề nghị di chuyển hồ sơ Bảo trợ xã hội x   01 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ  
104 Xác nhận đơn đề nghị Phục hồi chế độ ưu đãi người có công x   03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ  
105 Xác nhận  bản khai cá nhân Để hưởng chế độ bảo hiểm y tế đối với người có công x   05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ  
106 Xác nhận bản khai cá nhân Để hưởng chế độ bảo hiểm y tế thân nhân người có công x   05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ  
107 Xác nhận biên bản ủy quyền các chế độ chính sách x   01 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ  
108 Xác nhận thu nhập dành cho thân nhân người có công thực hiện tuất từ trần x   05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ  
109 Xác nhận đơn đề nghị hưởng trợ cấp xã hội x   05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ  
110 Xác nhận đơn nhận nuôi trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi x   05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ  
111 Xác nhận bản khai cá nhân Đề nghị giải quyết trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của cấp bộ, Bằng khen của cấp tỉnh (gọi chung là người có Bằng khen) hoặc thân nhân của người có Bằng khen x   03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ  
112 Xác nhận và đề nghị cấp mới, cấp lại, sữa sai BHYT cho công dân bị mất thuộc đối tượng bảo trợ xã hội, người có công, trẻ em, hộ nghèo, cận nghèo... x   03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ  
113 Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân x   03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ  
114 Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình x   15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ  
115 Thủ tục “Quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng” x   15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ  
116 Thủ tục “Hoãn chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng” x   15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ  
117 Thủ tục “Miễn chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng” x   15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ  
118 Xác nhận đơn xin thăm viếng mộ liệt sĩ x   03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ  
VI LĨNH VỰC VĂN HÓA – GIÁO DỤC (08 thủ tục)        
119 Thông báo tổ chức lễ hội x   15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ  
120 Xét tặng danh hiệu "Gia đình văn hóa" hàng năm x   05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ  
121 Xét tặng giấy khen "Gia đình văn hóa" x   05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ  
122 Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 500 bản đến dưới 1.000 bản x   03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ  
123 Công nhận Câu lạc bộ thể thao cơ sở x   07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ  
124 Đăng ký thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập x   15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ  
125 Sát nhập, chia tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập x   20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ  
126 Giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập x   20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ  
VII LĨNH VỰC NỘI VỤ (12 thủ tục)        
127 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị; x   10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ  
128 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề; x   10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ  
129 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND câp xã về thành tích đột xuất; x   10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ  
130 Thủ tục danh hiệu Gia đình văn hóa. x   10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ  
131 Thủ tục tặng danh hiệu Lao động tiên tiến. x   10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ  
132 Thủ tục thông báo người đại diện hoặc Ban quản lý cơ sở tín ngưỡng x   3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ  
133 Thủ tục thông báo dự kiến hoạt động tín ngưỡng diễn ra vào năm sau tại cơ sở tín ngưỡng x   10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ  
134 Thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn giáo x   15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ  
135 Thủ tục đăng ký chương trình hoạt động tôn giáo hàng năm của tổ chức tôn giáo cơ sở x   15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ  
136 Thủ tục đăng ký người vào tu x   3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ  
137 Thủ tục thông báo về việc sửa chữa, cải tạo, nâng cấp công trình tín ngưỡng, công trình tôn giáo không phải xin cấp giấy phép xây dựng x      
138 Thủ tục chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo trong phạm vi một xã x   3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ  

Tác giả bài viết: Hoàng Thị Lộc

Nguồn tin: QUYNHLAP.GOV.VN

 Từ khóa: Quỳnh Lập

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây