Thông báo mời góp ý cho Cuốn "Lịch sử xã Quỳnh Lập"

Thứ hai - 22/04/2019 14:31
Để tái bản cuốn “Lịch sử xã Quỳnh lập” lần thứ nhất đạt chất lượng, Đảng ủy xã rất mong ý kiến lãnh đạo của Thường trực Thị ủy, Ban Tuyên giáo Thị ủy, sự đóng góp ý kiến, cung cấp tư liệu các đồng chí cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã cũng như người Quỳnh Lập ở xa quê.
     Được sự cho phép của Ban tuyên giáo huyện ủy Quỳnh Lưu, tháng 10 năm 2010, Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ xã Quỳnh Lập đã xuất bản cuốn sách “Lịch sử xã Quỳnh Lập”.
     Cuốn sách đã nghi lại lịch sử hình thành, truyền thống văn hóa, truyền thống đấu tranh cách mạng của nhân dân Quỳnh Lập trong quá trình dựng nước, giữ nước, bảo vệ và phát triển quê hương, nhất là từ ngày có Đảng. Có thể nói “Lịch sử xã Quỳnh Lập” tài sản tinh thần quý giá cho các thế hệ người Quỳnh Lập hôm nay và mai sau.
     Mặc dù có nhiều cố gắng trong quá trình biên soạn, nhưng cuốn sách “Lịch sử xã Quỳnh Lập” vẫn còn hạn chế nhất định. Sau khi sau khi xuất bản, Đảng ủy đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp cán bộ, nhân dân trong xã, người Quỳnh Lập ở xa quê. Nhằm khắc phục những hạn chế, thiếu sót và đặc biệt là bổ sung những thành quả cách mạng của nhân dân giai đoạn 2010-2020, Đảng ủy xã Quỳnh Lập đã có nghị quyết và tờ trình đề nghị cấp có thẩm quyền cho phép tái bản lần thứ nhất Cuốn “Lịch sử xã Quỳnh Lập” vào năm 2020.
     Để tái bản cuốn “Lịch sử xã Quỳnh lập” lần thứ nhất đạt chất lượng, Đảng ủy xã rất mong ý kiến lãnh đạo của Thường trực Thị ủy, Ban Tuyên giáo Thị ủy, sự đóng góp ý kiến, cung cấp tư liệu các đồng chí cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã cũng như người Quỳnh Lập ở xa quê.
     Đề cương góp ý và Cuốn “Lịch sử xã Quỳnh Lập” được đăng tải dạng file đăng trên Trang thông tin điện tử xã Quỳnh Lập, địa chỉ: quynhlap.gov.vn ở chuyên mục "HOẠT ĐỘNG ĐIỀU HÀNH", đường link: http://quynhlap.gov.vn/laws/detail/Lich-su-xa-Quynh-Lap-47/. Mọi ý kiến và tư liệu xin gửi về địa chỉ: Văn phòng đảng ủy xã Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An hoặc qua Email: 
hoanghueql@gmail.com./.
                                                                                                       Trân trọng cảm ơn!
DƯỚI ĐÂY LÀ ĐỀ CƯƠNG
 

 
TRONG PHẦN TỪ 1930 - 2010
CÁC VẤN ĐỀ CẦN QUAN TÂM ĐỂ CHỈNH SỬA
1. Rà soát lại nội dung các chương để bổ sung các vấn đề còn thiếu sót, sửa chữa lại những chỗ sai.
2. Bổ sung thêm các danh sách:
- Danh sách những phần thưởng cao quý xã đã đạt được
- Danh sách Mẹ Việt Nam anh hùng.
-  Danh sách cán bộ lão thành cách mạng.
- Danh sách cán bộ tiền khởi nghĩa.
- Danh sách các Liệt sỹ.
- Danh sách con em địa phương là cán bộ Thường vụ Huyện ủy trở lên.
- Danh sách con em địa phương là Cán bộ cao cấp trong lực lượng vũ trang (gồm quân đội và công an)
- Danh sách con em địa phương có học hàm, học vị, được phong tặng các danh hiệu cao quy của Nhà nước.
-  Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ qua các thời kỳ.
- Danh sách cán bộ lãnh đạo Đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể cấp xã qua các thời kỳ:
+ Bí thư Đảng bộ xã qua các thời kỳ;
+ Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy;
+ Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã ;
+ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã;
+ Chủ tịch UBND xã;
+ Phó chủ tịch UBND xã;
+ Chủ tịch UB Mặt trận Tổ quốc;
+ Bí thư Đoàn thanh niên CSHCM;
+ Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ;
+ Chủ tịch Hội nông dân;
+ Chủ tịch Hội cựu chiến binh;
+ Xã đội trưởng;
+ Trưởng Công an.
 
ĐỀ CƯƠNG BỔ SUNG GIAI ĐOẠN TỪ 2010 - 2020
Chương ...
QUỲNH  LẬP ĐẨY MẠNH XÂY DỰNG QUÊ HƯƠNG NGÀY CÀNG GIÀU MẠNH  (2010- 2020)
 
     I. ĐẢNG BỘ LÃNH ĐẠO NHÂN DÂN HIỆN ĐẠI HÓA NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN (2010 - 2015)
      1. Tập trung phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới
       - Những thuận lợi khó khăn của xã khi bước vào thực hiện nhiệm vụ mới
      - Thời gian, địa điểm, số lượng đại biểu tham dự đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2010 - 2015 ; Nghị quyết Đại hội đề ra, Số lượng Ban Chấp hành được bầu?
      - Sau Đại hội, Đảng bộ đã lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ trong dó trọng tâm là xây dựng nông thôn mới như thế nào? Về phương pháp thực hiện Những kết quả đạt được trong việc thực hiện dồn điền đổi thửa; trong xây dựng các mô hình kinh tế cho thu nhập cao; xây dựng đường giao thông, các công thình thủy lợi; Nêu những gương điển hình về hiến đất, hiến công, hiến tiền để xây dựng nông thôn mới;
     - Những kết quả đạt được về  phát triển kinh tế
     2. Xây dựng đời sống văn hóa xã hội lành mạnh
     - Những kết quả đạt được trong linhc vực văn hóa, thông tin truyền thông
     - Kết quả đạt được trong giáo duc, y tế
     - Kết quả đạt được trong việc xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống chi nhân dân
     - Những kết quả đạt được trong giệc giải quyết việc làm
Kết quả đạt được trong việc thực hiện các chính sách cho  người có công, an sinh xã hội.
     3. Xây dựng quốc phòng- an ninh địa phương vững chắc
       - Nêu những kết quả đạt được của địa phương về xây dựng Quốc phòng
       - Nêu những kết quả đạt được của địa phương về bảo vệ an ninh chính trị, tật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã .
        4. Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh  
       - Những kết quả đạt được trong xây dựng Đảng
       + Thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
       + Về Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI)
       + Về công tác phát triển Đảng viên
       + Về công tác cán bộ, công tác kiểm tra
       - Kết quả xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh
       + Hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân (chú trọng và việc cải các hành chính, thực hiện một cữa, một cửa liên thông – thời gian bắt đầu, ảnh hưởng của việc này vào quản lý hành chính nhà nước và đối với người dân)
     + Vai trò của Mặt trận trong xây dựng nông thôn mới; bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016; trong thực hiện các phong trào do Mặt trận các cấp phát động
       + Hội Nông dân:  số lượng hội viên ?Kết quả các hoạt động của Hội Nông dân trong giai đoạn này?
       + Hội Phụ nữ ? Số lượng hội viên, tỷ lệ tập hợp ? kết quả thực hiện các phong trào, các cuộc vận động do Hội phụ nữ cấp trên phát động
       + Hội Cựu chiến binh: Số lượng hội viên, kết quả thực hiện các phong trào của Hội giai đoạn này?    
       II TIẾP TỤC XÂY DỰNG QUÊ HƯƠNG PHÁT TRIỂN THEO HƯỚNG BỀN VỮNG (2015 – 2020).
       1. Đẩy mạnh lãnh đạo đưa xã về đích nông thôn mới
       - Thời gian, địa điểm, số lượng đại biểu tham dự đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2010 - 2015 ; Nghị quyết Đại hội đề ra, Số lượng Ban Chấp hành được bầu?
       - Sau Đại hội, Đảng bộ đã có những chủ trương, biện pháp gì để lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ đưa xã về đích nông thôn mới (kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới của xã giai đoạn này?
       - Kết quả phát triển kinh tế giai đoạn này
       Về nông nghiệp
       Lâm nghiệp
       Về Ngư nghiệp
       Tiểu thủ công nghiệp
       Thương mại - Dịch vụ
       2. Về văn hóa - xã hội
     - Những kết quả đạt được trong linhc vực văn hóa, thông tin truyền thông
     - Kết quả đạt được trong giáo duc, y tế (quá trình xây dựng trường chuẩn, trạm chuẩn quốc gia). Năm nào xã Quỳnh Lập phổ cấp Trung học cơ sở?
     - Kết quả đạt được trong việc xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống chi nhân dân
     - Những kết quả đạt được trong giệc giải quyết việc làm
     Kết quả đạt được trong việc thực hiện các chính sách cho  người có công, an sinh xã hội
        3. Xây dựng quốc phòng- an ninh địa phương vững chắc
       - Nêu những kết quả đạt được của địa phương về xây dựng Quốc phòng
       - Nêu những kết quả đạt được của địa phương về bảo vệ an ninh chính trị, tật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã
       4. Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh 
Những kết quả đạt được trong xây dựng Đảng
       + Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
       + Về Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)
       + Về công tác phát triển Đảng viên
       + Về công tác cán bộ, công tác kiểm tra
       - Kết quả xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh
       + Hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân (chú trọng và việc cải các hành chính, thực hiện một cữa, một cửa liên thông – thời gian bắt đầu, ảnh hưởng của việc này vào quản lý hành chính nhà nước và đối với người dân)
     + Vai trò của Mặt trận trong xây dựng nông thôn mới; bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, trong thực hiện các phong trào do Mặt trận các cấp phát động
       + Hội nông dân:  số lượng hội viên ?Kết quả các hoạt động của Hội Nông dân trong giai đoạn này?
       + Hội phụ nữ ? Số lượng hội viên, tỷ lệ tập hợp ? kết quả thực hiện các phong trào, các cuộc vận động do Hội phụ nữ cấp trên phát động
       + Hội Cựu chiến binh: Số lượng hội viên, kết quả thực hiện các phong trào của Hội giai đoạn này? 
       Tiểu kết:
       Đánh giá những kết quả xã đã đạt được trong 10 năm qua: những mặt đạt được, những mặt chưa đạt được, hướng phát triển giai đoạn tới.

Tác giả bài viết: Hồ Sỹ Hoàng, Bí thư Đảng ủy

Nguồn tin: QUYNHLAP.GOV.VN

 Từ khóa: Quỳnh Lập

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây