Triển khai hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid -19

Thứ tư - 06/05/2020 15:22
UBND xã Quỳnh lập đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid - 19
Nguồn ảnh: internet
Nguồn ảnh: internet
     Ngày 04/5/2020, UBND xã Quỳnh lập đã ban hành Kế hoạch số 23/KH-UBND triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid - 19 theo Nghị quyết 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính Phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ/TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính Phủ. Các đối tượng được hưởng, trình tự và thủ tục như sau:
     1. Hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương (quy định tại Chương I Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ)
     1.1. Đối tượng và điều kiện hỗ trợ
     Người lao động được hỗ trợ khi có đủ các điều kiện sau:
     a) Thời gian tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương trong thời hạn của hợp đồng lao động, từ 01 tháng liên tục trở lên tính từ ngày 01 tháng 4 năm 2020 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2020 và thời điểm bắt đầu tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ ngày 01 tháng 4 năm 2020 đến ngày 01 tháng 6 năm 2020.
     b) Đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tính đến thời điểm ngay trước khi tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương.
     c) Làm việc tại các doanh nghiệp không có doanh thu hoặc không còn nguồn tài chính để trả lương (sau khi đã sử dụng các quỹ dự phòng tiền lương, nguồn lợi nhuận sau thuế và các nguồn tài chính hợp pháp khác của doanh nghiệp, số dư đến ngày 31 tháng 3 năm 2020) do ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19.
     1.2. Mức hỗ trợ, thời gian hỗ trợ và phương thức chi trả
     a)  Mức hỗ trợ: 1.800.000 đồng/người/tháng.
     b) Thời gian hỗ trợ: Theo thời gian thực tế tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không lương, theo hàng tháng tùy theo tình hình thực tế của diễn biến dịch, tính từ ngày 01 tháng 4 năm 2020 và không quá 3 tháng.
     c) Phương thức chi trả: Hỗ trợ hàng tháng cho người lao động.
     1.3. Hồ sơ, trình tự, thủ tục thực hiện
     * Hồ sơ đề nghị:
     - Danh sách người Lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ không hưởng lương (Mẫu số 01 Phụ lục kèm theo) có xác nhận của cơ quan Bảo hiểm xã hội và tổ chức công đoàn cơ sở (nếu có);
     - Bản sao văn bản thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương;
     - Bản sao Báo cáo tài chính năm 2019, quý I năm 2020 và các giấy tờ chứng minh tài chính khác của doanh nghiệp đã được cơ quan quản lý thuế thẩm định.
     * Trình tự, thủ tục thực hiện:
     - Doanh nghiệp lập Danh sách người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ không hưởng lương bảo đảm điều kiện theo quy định (mẫu 01); đề nghị tổ chức công đoàn cơ sở (nếu có) và cơ quan Bảo hiểm xã hội thị xã xác nhận.
     - Trong 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Danh sách theo đề nghị của doanh nghiệp, Bảo hiểm xã hội thị xã xác nhận việc tham gia bảo hiểm xã hội của người lao động theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Quyết định này và gửi doanh nghiệp.
     - Doanh nghiệp gửi hồ sơ đề nghị đến Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội. Trong 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm định, trình Ủy ban Nhân dân thị xã phê duyệt danh sách gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
     1.4. Chi trả và lưu trữ hồ sơ
     - Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội căn cứ Quyết định phê duyệt danh sách hỗ trợ của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh trình UBND thị xã phân bổ nguồn và tổ chức thực hiện chi trả cho đối tượng.
     - Cơ quan lưu hồ sơ thực hiện: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.
     2. Hỗ trợ hộ kinh doanh (quy định tại Chương II Quyết định số 15/2020/QĐ - TTg của Thủ tướng Chính phủ)
     2.1. Đối tượng và điều kiện hỗ trợ
     a) Hộ kinh doanh có doanh thu do cơ quan thuế thực hiện quản lý thuế đối với hộ kinh doanh năm 2020 dưới 100 triệu đồng, được xác định tại thời điểm ngày 15 tháng 01 năm 2020 theo quy định của pháp luật quản lý thuế.
     b) Tạm ngừng kinh doanh từ ngày 01 tháng 4 năm 2020 theo Công văn số 1956/UBND - TH ngày 31/3/2020 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid - 19.
     2.2. Mức, thời gian hỗ trợ và phương thức chi trả
     a) Mức hỗ trợ: 1.000.000 đồng/hộ/tháng.
     b) Thời gian hỗ trợ : Theo hàng tháng tùy theo tình hình thực tế của diễn biến dịch nhưng không quá 03 tháng.
     c) Phương thức chi trả: Hỗ trợ hàng tháng cho hộ kinh doanh.
     2.3. Hồ sơ, trình tự, thủ tục thực hiện
     * Hồ sơ đề nghị
     - Đề nghị hỗ trợ (Mẫu số 02 Phụ lục kèm theo).
     - Bản sao Thông báo nộp thuế theo Mẫu số 01/TBT-CNKD ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC.
     * Trình tự thực hiện:
     - Hộ kinh doanh gửi hồ sơ theo quy định về UBND xã.
    - UBND xã tiếp nhận hồ sơ, trong 05 ngày thực hiện xác nhận về việc tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh; niêm yết công khai; tổng hợp, báo cáo gửi Chi cục Thuế.;
     - Trong 05 ngày làm việc, Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ An 1 chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định, trình Ủy ban Nhân dân thị xã phê duyệt gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
     2.4. Chi trả và lưu trữ hồ sơ
     - Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ An 1 căn cứ Quyết định phê duyệt danh sách hỗ trợ của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh trình UBND thị xã phân bổ nguồn, tổ chức thực hiện chi trả cho đối tượng.
     - Cơ quan lưu hồ sơ thực hiện: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ An 1.
     3. Hỗ trợ người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp (quy định tại Chương III Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ)
     3.1. Đối tượng và điều kiện hỗ trợ
Người lao động được hỗ trợ kinh phí khi có đủ các điều kiện sau đây:
     a) Có giao kết hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trước thời điểm ngày 01 tháng 4 năm 2020.
     b) Đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.
     c) Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 4 năm 2020 đến hết ngày 15 tháng 6 năm 2020 nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định.
     d) Không có thu nhập hoặc có thu nhập thấp hơn mức chuẩn cận nghèo quy định tại Quyết định số 59/2015/QĐ - TTg ngày 19 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ.
     3.2. Mức, thời gian hỗ trợ và phương thức chi trả
     a) Mức hỗ trợ: 1.000.000 đồng/người/tháng.
     b) Thời gian hỗ trợ: Theo hàng tháng tùy theo tình hình thực tế của diễn biến dịch nhưng tối đa không quá 03 tháng. Thời gian áp dụng từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2020.
      c) Phương thức chi trả: Hỗ trợ hàng tháng cho người lao động.
     3.3. Hồ sơ, trình tự, thủ tục thực hiện
     * Hồ sơ:
     - Đơn đề nghị hỗ trợ (Mẫu số 03 Phụ lục kèm theo)
     - Bản sao một trong các giấy tờ sau:
     + Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đã hết hạn hoặc đã hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động;
     + Quyết định thôi việc;
     + Thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc;
     - Bản sao Sổ bảo hiểm xã hội hoặc xác nhận của cơ quan bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp. Trường hợp không có Sổ bảo hiểm xã hội thì người lao động nêu rõ lý do trong Đơn đề nghị.
     * Trình tự, thủ tục thực hiện:
     - Người Lao động gửi hồ sơ theo quy định về UBND xã;
     - Ủy ban Nhân dân xã tiếp nhận hồ sơ đề nghị của người lao động; tổ chức rà soát và xác nhận mức thu nhập, tổng hợp danh sách đủ điều kiện hỗ trợ gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.
     - Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã phê duyệt, gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
      3.4. Chi trả và lưu trữ hồ sơ
     - Phòng Lao động-TB&XH căn cứ Quyết định phê duyệt danh sách hỗ trợ của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh trình UBND thị xã phân bổ nguồn và tổ chức thực hiện chi trả cho đối tượng.
     - Cơ quan lưu hồ sơ thực hiện: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.
     4. Hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm (quy định tại Chương IV Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ)
     4.1. Đối tượng và điều kiện hỗ trợ
     Người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm được hỗ trợ khi có đủ các điều kiện sau:
     a) Mất việc làm và có thu nhập thấp hơn mức chuẩn cận nghèo quy định tại Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ, trong thời gian từ ngày 01 tháng 4 năm 2020 đến ngày 30 tháng 6 năm 2020.
     b) Cư trú hợp pháp tại địa phương.
     c) Thuộc lĩnh vực phi nông nghiệp, làm một trong những công việc sau:
     - Bán hàng rong, buôn bán nhỏ lẻ không có địa điểm cố định.
     - Thu gom rác, phế liệu.
     - Bốc vác, vận chuyển hàng hóa.
     - Lái xe mô tô 2 bánh chở khách, xe xích lô chở khách.
     - Bán lẻ xổ số lưu động.
     - Tự làm hoặc làm việc tại các hộ kinh doanh trong lĩnh vực ăn uống, lưu trú, du lịch, chăm sóc sức khỏe.
     4.2. Mức, thời gian hỗ trợ và phương thức chi trả
     a) Mức hỗ trợ: 1.000.000 đồng/người/tháng.
     b) Thời gian hỗ trợ : Theo hàng tháng tùy theo tình hình thực tế của diễn biến dịch nhưng tối đa không quá 03 tháng. Thời gian áp dụng từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2020.
     c) Phương thức chi trả: hỗ trợ hàng tháng cho người lao động.
     4.3. Hồ sơ, trình tự, thủ tục thực hiện
     * Hồ sơ:
     - Đơn đề nghị (Mẫu số 04 Phụ lục kèm theo)
     * Trình tự, thủ tục thực hiện:
     - Người lao động gửi hồ sơ theo quy định về Ủy ban Nhân dân xã, sau ngày 15 hằng tháng. Trường hợp người lao động thường trú tại xã nhưng tạm trú ngoại tỉnh, nếu đề nghị hưởng hỗ trợ tại xã thì phải có xác nhận của Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi tạm trú về việc không đề nghị hưởng các chính sách quy định và ngược lại.
     - Trong 05 ngày làm việc, Ủy ban Nhân dân xã tổ chức rà soát và lập danh sách người lao động đủ điều kiện hưởng hỗ trợ với sự tham gia giám sát của đại diện các tổ chức chính trị - xã hội và công khai với cộng đồng dân cư; niêm yết công khai danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ trong 02 ngày làm việc; tổng hợp danh sách người lao động đủ điều kiện gửi Phòng Tài chính - Kế hoạch.
     - Trong 02 ngày làm việc, phòng Tài chính - Kế hoạch thẩm định, tổng hợp trình Chủ tịch UBND thị xã phê duyệt gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.  
     4.4. Chi trả và lưu trữ hồ sơ
     - Phòng Tài chính - Kế hoạch căn cứ vào Quyết định hỗ trợ của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tham mưu UBND thị xã tổ chức thực hiện chi trả cho người lao động.
     - Cơ quan lưu hồ sơ thực hiện: Phòng Tài chính - Kế hoạch.
     5. Hỗ trợ người có công với các mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng (quy định tại Điều 9, Chương V Quyết định số 15/2020/QĐ - TTg của Thủ tướng Chính phủ)
     5.1. Đối tượng và điều kiện hỗ trợ
     Người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng (bao gồm cả thân nhân người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng, thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động hàng tháng) trong danh sách hưởng trợ cấp tháng 4 năm 2020.
     5.2. Mức, thời gian hỗ trợ và phương thức chi trả
     a) Mức hỗ trợ: 500.000 đồng/người/tháng
     b) Thời gian hỗ trợ: 03 tháng, kể từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2020.
     c) Phương thức chi trả: thực hiện chi trả một lần cho các đối tượng hưởng.
     5.3. Hồ sơ, trình tự, thủ tục thực hiện
     - Ủy ban Nhân dân xã rà soát, lập danh sách đối tượng được hỗ trợ, phê duyệt, gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.
     - Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã phê duyệt, gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
     5.4. Chi trả, lưu trữ hồ sơ
     - Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội căn cứ Quyết định phê duyệt danh sách hỗ trợ của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tham mưu UBND thị xã thực hiện chi trả cho đối tượng qua đơn vị Bưu điện.
     - Cơ quan lưu hồ sơ thực hiện: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.
     6. Hỗ trợ đối với hộ nghèo, hộ cận (quy định tại Điều 10, Chương V Quyết định số 15/2020/QĐ - TTg của Thủ tướng Chính phủ)
     6.1. Đối tượng và điều kiện hỗ trợ
   Người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo trong danh sách đến ngày 31/12/2019 theo Quyết định số 84/QĐ - UBND ngày 09/01/2020 của UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019.
     6.2. Mức, thời gian hỗ trợ và phương thức chi trả
     a) Mức hỗ trợ: 250.000 đồng/khẩu/tháng.
     b) Thời gian hỗ trợ: 03 tháng, từ tháng 4 năm 2020 đến tháng 6 năm 2020.
     c) Phương thức chi trả: thực hiện chi trả một lần cho các đối tượng hưởng.
     6.3. Hồ sơ, trình tự, thủ tục thực hiện
     - Ủy ban Nhân dân xã rà soát, lập danh sách đối tượng được hỗ trợ, phê duyệt, gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.
     - Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã phê duyệt, gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
     6.4. Tổ chức chi trả, lưu trữ hồ sơ
     - Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội căn cứ Quyết định phê duyệt danh sách hỗ trợ của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh trình UBND thị xã phân bổ nguồn và tổ chức thực hiện chi trả cho đối tượng.
     - Cơ quan lưu hồ sơ thực hiện: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.
     7. Hỗ trợ đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng (quy định tại Điều 11, Chương V Quyết định số 15/2020/QĐ - TTg của Thủ tướng Chính phủ)
     7.1. Đối tượng và điều kiện hỗ trợ
     Đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng chính sách trợ cấp xã hội hàng tháng, trong danh sách hưởng trợ cấp xã hội tháng 4 năm 2020.
     7.2. Mức, thời gian hỗ trợ và phương thức chi trả
     a) Mức hỗ trợ: 500.000 đồng/người/tháng.
     b) Thời gian hỗ trợ: 03 tháng, kể từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2020.
     c) Phương thức chi trả: thực hiện chi trả một lần cho các đối tượng hưởng.
     7.3. Hồ sơ, trình tự, thủ tục thực hiện
     - Ủy ban Nhân dân xã rà soát, lập danh sách đối tượng được hỗ trợ, phê duyệt, gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.
     - Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã phê duyệt, gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
     7.4. Tổ chức chi trả, lưu trữ hồ sơ
     - Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội căn cứ Quyết định phê duyệt danh sách hỗ trợ của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tham mưu UBND thị xã thực hiện chi trả cho đối tượng qua đơn vị Bưu điện.
     - Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội lưu hồ sơ thực hiện.
     8. Hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động (quy định tại Chương VI Quyết định số 15/2020/QĐ - TTg của Thủ tướng Chính phủ)
     8.1. Đối tượng và điều kiện vay vốn
     Người sử dụng lao động được hỗ trợ vay vốn khi có đủ các điều kiện sau đây: 
     a) Có từ 20% hoặc từ 30 người lao động trở lên đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc phải ngừng việc từ 01 tháng liên tục trở lên; đã trả trước tối thiểu 50% tiền lương ngừng việc cho người lao động trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 4 năm 2020 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2020.
     b) Đang gặp khó khăn về tài chính, không cân đối đủ nguồn để trả lương ngừng việc cho người lao động, đã sử dụng hết quỹ dự phòng tiền lương để trả lương cho người lao động ngừng việc.
     c) Không có nợ xấu tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2019.
     8.2. Hồ sơ, trình tự, thủ tục thực hiện
     * Hồ sơ:
     - Đơn đề nghị vay vốn hỗ trợ trả lương ngừng việc cho người lao động (theo Mẫu số 11 Phụ lục kèm theo);
     - Danh sách người lao động ngừng việc do ảnh hưởng của covid-19 (theo Mẫu số 12 Phụ lục kèm theo).
     * Trình tự thực hiện:
     - Chậm nhất ngày 05 hằng tháng, người sử dụng lao động có nhu cầu gửi hồ sơ đề nghị đến Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.
     - Trong 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm định trình UBND thị xã phê duyệt gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
     8.3. Thực hiện giải ngân, lưu trữ hồ sơ
     - Ngân hàng Chính sách xã hội căn cứ Quyết định phê duyệt danh sách cho vay của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh thực hiện việc cho vay và giải ngân theo quy định của Ngân hàng Chính sách Xã hội.
     - Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội lưu trữ hồ sơ đề nghị.
     8.4. Thời gian thực hiện giải ngân
     Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện việc giải ngân đến hết ngày 31 tháng 7 năm 2020.

Tác giả bài viết: Nguyễn Xuân Hải

Nguồn tin: QUYNHLAP.GOV.VN

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây